Viimase muudatuse kuupäev 27.09.2012.


Mõisted


Leping – käesolevad Teenuse kasutamise tingimused.


Teenus – e-kirjade, SMS-kampaaniate, registreerumis- ning maksevormide koostamise, haldamise, postitamise ning nende tulemuste mõõtmisega, ekspordi, analüüsi jm taolisega seotud võrguturunduse tarkvara, mida pakub Täitja kasutamiseks Tellijale, vastavalt Lepingule.


Täitja – Teenust pakkuv, arendav ja selle kasutamist haldav ettevõte – Sendsmaily OÜ – sh tema koostööpartner, edasimüüja, vahendaja, esindaja, töötaja vm seotud isik.


Tellija – Täitja poolt pakutavat Teenust kasutav füüsiline või juriidiline isik, tema volitatud esindaja.


Krediidi punktid – vastavalt teenuspaketile ettenäahtud tasuta või tasuline ressurss, millega on võimalik Teenust tarbida ettemääratud ulatuses, mahus ja aja jooksul.


Kuutasu – vastavalt teenuspaketile ettenähtud ressurss, millega on võimalik Teenust tarbida kokkulepitud nimekirja mahule postitamiseks, koos või ilma piiranguteta.


Tellija õigused ja kohustused


Tellija peab olema täisealine ning teovõimeline.


Kontaktaadressid ja telefoninumbrid peavad olema Tellijaga otseselt seotud ning hangitud saajate eelneval nõusolekul. Käesolevat nõuet ei rahulda ostetud ja renditud nimekirjad (isegi kui saajad on muul viisil oma nõusoleku andnud) või kellegi teise (koostööpartnerid, tellijad, kliendid, seotud ettevõtted jm taoline) eelneva nõusolekuga nimekirjad.


Tellija vastutab täielikult tema poolt teostatud postituste sisu, vormi ja tehnilise korrektsuse eest.


Kõik postitused ning nendes kasutatavad materjalid peavad olema vastavuses nii isikukaitse-, autoriõiguse-, andmekaitse kui teiste seadustega. Vastutus seaduse täitmise ees lasub Tellijal.


Tellijal on kategooriliselt keelatud saata rämpsposti! Kõik rämpspostiga kaasnevad kulutused (serveri IP-aadresside väljaostmine mustadest nimekirjadest, kolmandate osapoolte nõuded Täitja vastu, juriidilised kulud jm taolise) hüvitab Tellija täitjale täies ulatuses.


Tellijal ei ole õigust edastada postitusi, mis sisaldavad järgneva sisuga sõnumeid või pakkumisi:

  • Pornograafia.
  • Mõnuained ja lisandid, sh keelatud toidud ja joogid.
  • Muud keelatud kaubad, tooted ja teenused.
  • Eskordi- ja kohtamisteenused.
  • Ravimid.
  • “Ruttu-rikkaks” ja “tööta-kodus” skeemid.
  • Hasartmängud, loteriid, aktsiad jm taoline.
  • Edasimüügi ja vahendamisega seotud tegevused.
  • Rassistlikud, vaenulikud või vihkamisele üleskutsuva sisuga postitused.

Tellija ei tohi esineda kellegi teise nimel, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas teise poole kirjalik nõusolek.


Tellija ei tohi tarvitada Täitja poolt kasutamiseks antud ressursse ebamõistlikult ning selleks sobimatul või mittemõeldud otstarbel.


Tellija nõustub, et ei esita Täitja, tema koostööpartnerite, edasimüüjate, vahendajate, töötajate jt seotud füüsiliste ning juriidiliste isikute vastu kohtulikku hagi vm rahalist ja mitterahalist nõuet, seoses Teenuse osutamise või osutamata jätmise ning teiste Teenusega seotud asjaoludega.


Täitja kasutab teavituste, sõnumite ning pakkumiste esitamise vahendina e-posti, mille edastamiseks Tellijale on Tellijapoolne nõusolek.


Täitja õigused ja kohustused


Teenus on kasutamiseks “nagu on” ning “millal võimalik”, ilma igasuguse garantiita. Eriti juhtudel, kui teenuse kättesaadavus ei olene Täitja tegevusest või tegevusetusest (sidevead, tehnilised tõrked väljaspool Täitja serverit ja sidevõrku, kolmandate osapoolte rakenduste või teenuste häired jne).


Täitja ei vastuta postituste edukuse eest, ega garanteeri nende tulemuslikkust.


Täitja kohustub hoidma Tellija poolt talle usaldatud andmeid (sh saajate nimekirjad, kirjapõhjad, postituste tulemused, kasutajakontode andmed jm taolise) konfidentsiaalsena, neid mitte kasutama muuks otstarbeks kui ainult Tellija postituste läbiviimiseks ning mitte mingil juhul jagama kolmandate osapooltega, välja arvatud Tellija enda soovil. Tingimus ei kehti, kui leiab tõestamist asjaolu, et Tellija saadab rämpsposti.


Täitja suhtub rämpspostitajatesse täie tõsidusega, sh blokeerib koheselt Tellija kampaaniad ning Tellijaga seotud kasutajakonto(d), vastavasisulise kaebuse lahendamiseni ning esitab, vajadusel, Tellija poolt koostatud materjalid õiguskaitseorganitele.


Täitjal on õigus peatada või sulgeda Tellija kasutajakonto(d) ilma etteteatamiseta. Sealhulgas peatada edasine postitamine, juhul kui mingil põhjusel on tasumata arveid või on otsas Krediidi punktid.


Kasutamata Krediidi punktid tagastamisele ega hüvitamisele ei kuulu.


Krediidi punktide hulgast arvestatakse maha kõik väljaläinud kirjad, vaatamata sellele kas need olid edukad või mitte.


Kuutasuliste pakettide lõpetamisel tuleb sellest Täitjale ette teatada vähemalt üks (1) kalendrikuu.


Tähtajaks tasumata arvete tasumata summadelt võib Täitja nõuda viivist 0,15% iga kalendripäeva eest, kuni võlgnevuse tasumiseni.


Täitja võib muuta hinnakirju ja Teenuse osutamise Lepingu tingimusi, Teenuse kättesaadavust, selle võimalusi, omadusi jm, teatades sellest oma veebilehel.


Teenuse osutamiseks on vajalik nõustumine Lepingu tingimustega. Teenust kasutades või kasutama hakates on Tellija tingimustega nõustunud.