EST juhend


Removing a contact

Forgetting a contactRemoving a contact


To remove a contact from your subscribers list, go to "Subscribers" (1) and then click on "All subscribers" (2).The list of subscribers appears. In the top right corner is a search box (1). Write the email of the contact you want to remove to the search box and press enter.


The contact appears in the search results. To remove the contact, check the box before the email (2) and  click on "Unsubscribe" or "delete" (3).We recommend to use the "Unsubscribe" option - in that case the contact will be unsubscribed and even if the email gets imported to the database again, its status will still remain as unsubscribed. If you just delete the contact, it will be removed from the database, but if the email gets imported again, it will get newsletters again (deleting doesn't change the email status to unsubscribed).


NB! Deleting lists, i.e filters does not delete the subscribers in those lists. All the subscribers that were in the list will still remain in the all subscribers database, only the filter will be deleted. If you wish to delete a whole list of subscribers at once, please contact our helpdesk via support@smaily.com.
Forgetting a contact


If a contact requests to be forgotten in accordance with the EU data privacy laws, then you have to remove them with the "Forget subscriber" button. To forget the contact, go to "Subscribers" -> "All subscribers" -> write the email of the contact you want to forget to the search box in the upper right corner and press enter -> click on the email address in the search results. A pop-up window opens with the subscriber data. In the bottom right corner of the pop-up window is a button "Forget subscriber". Click on that button.A confirmation window appears, where you have to confirm this is the activity you wish to do, because it will permanently delete the subscriber and all of the statistics data will be anonymized.


By forgetting a subscriber, everything related with the subscriber will be gone for good, including:

  • e-mail address
  • All additional data, if present
  • Unsubscribe status
  • Statistics (for the integrity of analytics, subscriber's sends, opens and clicks will be anonymized)


In the confirmation window, click on "Yes, forget subscriber data".


Kontaktide eemaldamine


Kontakti nimekirjast eemaldamine

Kontakti unustamineKontakti nimekirjast eemaldamine


Kui soovid kontakti nimekirjast eemaldada (unsubscribe), kliki kõigepealt menüül "Kontaktid" ("Subscribers") (1) ja seejärel kliki "Kogu andmebaas" ("All subscribers") (2).Avaneb kontaktide loetelu, paremal servas on otsinguaken. Sisesta otsinguaknasse kontakti email, keda soovid eemaldada, ning vajuta Enter (1).


Seejärel otsib süsteem kontakti andmebaasist üles. Kontakti nimekirjast lahkunuks märkimiseks või kustutamiseks, tee kontakti emaili ette linnuke (2) ning vajuta "Lahku nimekirjast" või "kustuta" üleval (3).Soovitame kasutada "Lahku nimekirjast" valikut - sellisel juhul kontakt enam uudiskirju ei saa ning kui juhuslikult mõne uue nimekirja üleslaadimisel kontakt uuesti andmebaasi imporditakse, jääb ta ikka nimekirjast lahkunud staatusega. Kui valid lihtsalt kontakti kustutamise, kustub kontakt andmebaasist ning ei saa samuti enam kirju. Kui aga kontakt juhuslikult uuesti imporditakse, hakkab ta uuesti ka uudiskirju saama (st kustutamine ei tekita nimekirjast lahkunud staatust).


NB! Nimekirjade ehk filtrite kustutamine ei kustuta nimekirjas olnud kontakte ära. Kõik filtris olnud kontaktid jäävad endiselt kogu andmebaasi alla alles, kustub vaid filter. Kui soovid suurt hulka kontakte korraga kustutada, võta ühendust meie klienditoega emaili teel tugi@smaily.com.
Kontakti unustamine


Kui kontakt esitab päringu, et soovib kõiki oma andmeid eemaldada ehk unustada vastavalt andmekaitseseadusele, siis selle jaoks on eraldi nupp "Unusta kontakt" ("Forget subscriber"). Et kontakti vastavalt andmekaitseseadusele unustada, mine "Kontaktid" ("Subscribers") -> "Kogu andmebaas" ("All subscribers") -> kirjuta üleval paremal asuvasse otsingulahtrisse soovitud kontakti email, keda unustada soovid, ning vajuta enter -> kliki otsingutulemustes emaili aadressi peal. Avaneb aken, kus on kontaktiga seotud info. Akna all paremal nurgas on nupp "Unusta kontakt" ("Forget subscriber"). Kliki sellel.Nupul klõpsates koheselt kontakti ei unustata, vaid küsitakse üle, kas see on tegevus, mida soovid teha, sest sellel on püsivad tagajärjed - andmed kustutatakse täielikult ja kontaktiga seotud statistika anonümiseeritakse.


Kontakti unustamisel kaob andmebaasidest pöördumatult kõik selle kontaktiga seotud info, sh:

  • e-posti aadress
  • Kogu lisainfo, kui on
  • Nimekirjast lahkumise olek
  • Statistika (analüütika terviklikkuse huvides säilitatakse saatmiste, avamiste ja klikkide info anonümiseeritult)


Kliki kinnituse aknas ka "Jah, unusta kontakti andmed" ("Yes, forget subscriber data").